Annoncer
Referat al generalforsamlingen 2018

Referat fra generalforsamling den 22. november 2018 kl. 19.00

I Fjellerup Aktivitetshus, Værestedet

 Dagsorden:

1.     Valg af  dirigent

Formanden AE foreslår Calus Løvbo, som dirigent

Godkendes

CL kan bekræfte, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt/offentliggjort med mindst 14 dages varsel.

Giver ordet til formand Anders Enggaard        

2. Formandens beretning

AE beder forsamlingen om at rejse sig og mindes tidligere bestyrelsesmedlem Kjeld Christensen, som vi måtte tage afsked med tidligere på året. KC indgik i  borgerforeningens arbejde med stor interesse og var med i alle aktiviteter. 

AE takker alle de frivillige der yder en stor og gavnlig hjælp, når der er aktiviteter i byen. Det er med til at ting lykkes. 

Borgerforeningen arbejder med at få organisere et frivilligheds korps, der vil komme nærmere beskrivelse af arbejdet. 

Tennisbanerne er kommet frem i dagens lys. Norddjurs kommune har ryddet læhegn omkring området, som samtidig har det gjort nemmere at holde banerne fri for blade m.v. 

Team fællesspisning kører med uændret, stor succes. Medvirkede til projekt STØT BRYSTERNE med assistance fra lyserøde piger fra FJAS, og fik indsamlet et flot stort beløb. 

Juletræstænding på David Jensen´s plads. I år tændes juletræet den 2. december

og sker i samarbejde med Fjellerup kirke og menighedsrådet. Der startes med gudstjeneste, for interesserede, og efterfølgende tændes lysene. Der serveres gløgg og æbleskiver og julesang. Program for dagen offentliggøres rundt i byen. 

Flagallé. Jon Flindt har  ønsket at stoppe med opgaven, og Frank Zoive har tilbudt sig som afløser. Stor tak til Jon for trofast arbejde gennem årene. 

Der er i 2018 sket væsentlige ændringer for Norddjurs kommune, herunder ny skolestruktur og oveni dette også besparelser fra Region Midt omkring busruter. 

For hele Nordkystområdet får busrutenedlæggelserne stor betydning, og fra Fjellerup har foreningerne samt Djurslands efterskole givet AE mandat til at føre bekymringerne til kommunalbestyrelsen. AE blev valgt ind i et nyetableret Trafikråd i Norddjurs og har efterfølgende fremsendt flere bekymrings- og høringssvar, men desværre stopper busruterne med virkning fra 1. april 2019. 

Der vil blive opretholdt en uddannelsesrute, med en morgen afgang mod Grenå og tilsvarende en mod Randers, samt returrute om eftermiddagen.

Herudover vil der blive henvist til Flexbus ordninger. Der vil komme nærmere oplysninger omkring busdækning fra Norddjurs kommune.

Fra salen oplyses yderligere, at der jo fortsat vil være en skolebusrute mod Ørum, og retur, som i det omfang der er plads kan benyttes af alle, og som er gratis. Fra Ørum vil der være busforbindelser mod Grenaa og Randers. 

Skolestrukturen:

Overbygningen på Ørum skole nedlægges med virkning fra skoleåret 2019/20. Alle overbygningens elever vil blive overført til Kattegatskolen i Grenaa. 

Der er kræfter i gang i forhold til at undersøge muligheden for opstart af en friskole i Ørum, som pt. arbejder på fuld kraft. 

Herudover er der fra Norddjurs kommune meldt besparelser ud på de grønne områder, og renholdelse af offentlige toiletter. 

Dirigenten foreslår at kommentarer drøftelser omkring de politiske ændringer besparelser medtages under pkt. 10.

Der er ikke kommentarer eller spørgsmål til formandens øvrige beretning.

Formandens beretning godkendes 

3. Kassererens beretning

Kasserer Niels Harsberg orienterer/kommenterer det omdelte regnskab for 2017/2018.

I regnskabet ses en stigning i udlejning af tennisbanerne, måske en følge af synliggørelsen af aktiviteten.

Team fællesspisning har givet en beløb på kr. 5.000,- som Borgerforeningen arbejder på at udmønte til en mindeplade ved Genforeningstræet ved Skippershoved kirkegård. 

Claus Løvbo, anmoder kassereren om at påføre regnskabet en revisionspåtegning fremover.

Revisionspåtegningen foreligger hos kassereren, men anmodning tages til efterretning.

Spørgsmål fra salen besvares af kasseren.

Regnskabet godkendes 

4. Valg af bestyrelse. 3 medlemmer på valg

Flemming Monsrud, modtager genvalg

Henry Tronborg, modtager genvalg

Inger Udsen, modtager ikke genvalg 

Flemming Monsrud og Henry Tronborg genvælges

Peter Westrup nyvælges til bestyrelsen 

5. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter

                      Valg gennemføres således:

1.     suppleant Johan Petersen

2.     suppleant Inger Udsen 

6. Valg af revisor

                      På valg er Jens Nørlem og Inge Schmidovic

                      Begge modtager genvalg, og genvælges 

7. Valg af revisorsuppleanter

                      På valg er Ivan Robak og Thomas Borg.

                      Ivan Robak modtager genvalg, og genvælges

                      Thomas Borg er ikke fastboende i Fjellerup og derfor ikke valgberettiget

Da der ikke melder sig yderligere, besluttes det af generalforsamling, at der undtagelsesvis fortsættes uden en 2. suppleant.  

8. Godkendelse af kontingent

Kassereren anbefaler at kontingent for 2019 fortsætter uændret. Kontingent er kr. 100,- for en husstand og kr. 50,- for enlige

                      Godkendes 

9. Indkomne forslag

                      Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

10 Eventuelt

AE anmoder om generalforsamlingens accept til at arbejde videre med problemstillingen omkring nedlæggelsen af overbygning på Ørum skole, og evt. opstart af friskole.

                      Generel drøftelse af kommunens situation og besparelser.

Der er flere kommentarer til skolenedlæggelsen og enighed om at AE skal arbejde videre med de politiske udmeldinger i samarbejde med de involverede parter i ”midt”. 

Dirigent takker for fremmøde og god ro og roden.

Generalforsamling 2018 afsluttes                      

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev Årets humlebi 2018 uddelt. 

Hæderen tilfaldt i år 2 personer:

Martin Udsen, formand for Kræmmerforeningen

Jacob Olsen, formand for Idrætsforeningen

De har begge ydet en stor indsats i det frivillige arbejde til gavn for byen. Samtidig har de med fælles mål for aktiviteterne i byen hen over årene, været med til at styrke fællesskabet mellem foreningerne og det frivillige arbejde der ydes ved arrangementerne i byen.

Tak til begge for deres indsats.