Annoncer
Møder 2014

 

Meeting3

 

   
  Referater fra 2014

 

 

 

 

  • Bestyrelsesmøde d.26. november 2014 hos Keld.

Fraværende: Bente Juul.

1) Dagsorden godkendt

2) Referat fra sidste møde godkendt.

3) Omstrukturering af bestyrelsen. Finn Nielsen bytter plads med Niels Harsberg, således at Niels bliver menigt medlem af bestyrelsen, mens Finn bliver 1. suppleant.

4) Norddjurs Kommune har bevilget 8000 kr. til dekoration af tunnel ved omfartsvejen. Kunstgruppen arbejder videre med projektet. – Kontingentopkrævning er lige på trapperne; deadline for ”husbesøgene” er udgangen af februar måned.

5) Idrætsforeningen og Borgerforeningen har sammen ansøgt Kræmmerforeningen om økonomisk tilskud til renovering af Kanneshøj 40. Der er bevilget op til 10000 kr.

6) Elin orienterede om Guiden og fremlagde deadlines. Om alt går vel vil der ligge 7000 eksemplarer af Fjellerup Guiden 2015 i Østergårds røde lade d. 27. marts klar til uddeling.

7) Vi drøftede arrangementer og datoer for 2015 – der arbejdes videre.

8) Generalforsamlingen var oppe at vende. Arrangementet forløb godt og positivt med 22 deltagere ud over bestyrelsen.

9) Juletræ på David Jensens Plads. Træet sættes op lørdag d.29.nov. og tændes ved en samling søndag eftermiddag, hvor der også bliver fællessang og sang ved elever fra efterskolen. (det blev et rigtig fint arrangement med mange deltagere, både unge og ældre. Gløggen blev nydt og rost midt i den bidende kolde novemberluft.). – Juletræsfesten d. 28. december blev også drøftet. Elin og Børge er tovholdere i dette arrangement.

10) Ingenting.

11) Ingenting.

12) Næste møde bliver hos Steen d. 12. januar kl. 19:00.


 

  • Bestyrelsesmøde i Fjellerup og omegns Borgerforening d.9/10 2014.

 Afbud: Steen, Børge.

1) Dagsorden godkendt med tilføjelser.

a) Referat fra tidligere møde underskrevet.


2) Intet

3) Gennemgang af regnskab.

Ros til kassereren.

Snak om Fjellerup postkort, besluttet at lægge dem et sted alle har adgang  til, fx Kanneshøjvej 40.

3a) Snak om udvidelse af medlemskreds. Forslag om informationsfolder om FB, der kunne uddeles sammen med Guiden i sommerhusområdet. Thomas arbejder på et forslag.

Forslag om at byde tilflyttere velkommen til byen.

Kontingent tages op på næste møde.

4) Humlebien 2014: Elin bestiller hos Bodil.

5) Gennemgang af overordnet "slagplan" for Guiden 2015 ved Elin.

Vedtaget prisstigninger på omslags- og midtersider. Priser på annoncer vil fremover blive opgivet eks moms.

Elin påpegede nedgang i annoncører, enighed om at arbejde på at skaffe flere.

Snak om udvidelse af annonce område til Bønnerup. Bønnerup Borgerforening spørges.

Steen blev pålagt opgaven at kontakte Bønnerup Borgerforenings formand om det er ok at FB søger annoncører i Bønnerup. Tilkendegivelse klar til næste møde.

Elin pointerede vigtigheden af Mailadresse samt kontaktperson på annoncører på manualen.

6) Vedtaget nyt fast punkt på dagsordenen: Donationer.

Vedtaget at ansøgninger om donationer skal være skriftlige.

Snak om støtte generelt.

7) Elrofonden har bevilget 100.000 kr. til en Tågefontæne på David Jensens Plads.

DJP gruppen har ansøgt FB om økonomisk støtte indtil pengene kan udbetales.

Vedtaget: DJP gruppen ansøger Norddjurs Kommune om tilladelse til projektet, samt udarbejder et fremtidigt driftbudget, inden tilsagn fra FB.

8a) Afholdte: Ribetur, 18 personer deltog, en fin tur til alles tilfredshed.

8b) Kommende: Vinaften på plads.

8c) Generalforsamling d 13-11. Elin sørger for annonce i "Lokalavisen".

Planlægning af generalforsamling på næste møde.

8d) Juletræstænding på DJP. Keld kontakter Jesper Maler.

Den nye bestyrelse tager over.

8e) Hyggeaften hos Madam Blå d 7-11 2014 kl. 18.00.

9) Aktivitetsforeningen søger støtte til ny folder (2015), en skriftlig ansøgning udebedes.

Østergård toiletter stopper pga. hygiejnebind, Lady poser ønskes, kommunen kontaktes.

10) Næste møde: 29-10- 2014 kl. 19 hos Keld.

 Ref. Mogens


 

  • Referat af bestyrelsesmøde d. 8. april 2014.

Deltagere: Steen Lassen, Keld Christensen, Thomas Borg, Mogens Friis, Finn Nielsen, Bente Juul og Børge Larsen. – Fraværende: Elin Brandt.

1-2:  Dagsorden godkendt og sidste mødereferat godkendt og underskrevet.

3:  Der blev drøftet aktiviteter fra kunst/oplevelsesgruppen m.h.t. sommeraktiviteter og udgivelse af folder. Oplevelsesgruppen regner med at trykke 1000 eksemplarer til uddeling. Kunstgruppen laver ikke folder; men sommerens events og workshops bliver offentliggjort på de opstillede ”fjernsyn” og på ugeprogrammer. Oplevelsesgruppen har fået 500 kr. + papir til trykning af Djurslands Bank. Borgerforeningen støtter økonomisk med op til 1000 kr.  -  Trykning af flere foldere om Fjellerup Østergård bliver aktuel i løbet af foråret. Keld undersøger inden næste møde priser hos Johnsen i Grenå. Der er indtil videre afsat ca. 3500 kr. til trykningen.  -  Der opsættes ti ”fjernsyn” forskellige steder i byen, hvorpå der løbende orienteres om aktiviteter og events i Fjellerup og omegn.

4: Thomas fremlagde foreningens regnskab. Stor tilfredshed med gennemgangen.

5: Vi har to flag med logo tilbage, så der skal laves nye. Forskellige muligheder blev drøftet. Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.  -  Kort drøftelse af foredraget d. 29. april i aktivitetshuset med psykolog Bodil Kappelgaard ”At spille sammen i familien”.  Elin, Mogens og Børge er tovholdere fra borgerforeningen, og Valgmenigheden tager sig af foredragsholder og kaffedelen. Vi hjælper hinanden med oprydning/rengøring efter arrangementet.

6: Guiden er klar til uddeling, og bestyrelsens medlemmer deler ud til byen i løbet af ugen/næstkommende weekend.

7:  Aktivitetsfest – en rigtig god aften med masser af fællesskab, fuldt hus, god mad og festlig underholdning af Fjas. Musikken til dansen var ok, men en anden gang ønsker man en  musikgenre, der passer bedre til festdeltagernes smag.

8:  Ren Dag d. 27. april. Madam Blå står for arrangementet, og vi mødes på David Jensens Plads kl. 13:30. Mogens sørger for, at der kommer plakater op.  -  Bagagerumsmarkedet d. 10. maj er planlagt og løber af stablen, som det plejer – håber på fint forårsvejr.  -  Ganske kort blev Sct. Hans drøftet. Mogens spørger Karen Marianne Kristensen, tidligere præst i Gjerrild og nu i Vivild Valgmenighed, om hun har tid og lyst til at holde båltalen denne sommer. Sct. Hans event  tages op igen ved næste bestyrelsesmøde.

9:  M.h.t. kloak på David Jensens Plads, så er arbejdet  forløbet efter planen.

10 11:  Næste bestyrelsesmøde d. 7. maj hos Bente Juul i Strandparken.

 

Fjellerup, d. 7. maj   bestyrelsesmedlemmernes underskrift:

 
  • Bestyrelsesmøde for Fjellerup Borgerforening 03.03.14

Fremmødte: Steen, Thomas, Børge, Elin, Mogens, Bente og Kjeld

Ordstyrer: Mogens

Referant: Kjeld 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkende og underskrive sidste mødereferat

3. Underskrive bankpapirer

4. Nyt fra formanden

5. Nyt fra kassereren

6. Nyt fra øvrige

7. Guiden 2014

8. Evalueringer

9. Kommende arrangementer

10. Evt. /Næste møde

4.01  Steen fortalte om Visit Djursland, hvor han havde været til messe i Herning    med 60.000 besøgende. Vi forsætter samarbejdet med St. Sjørup, Bønnerup og Gjerrild. Håber, det vil give turister til Norddjursland.

Den første infoskærm er opsat i Lokal`Brugsen.

Fest i forbindelse med Aktivitetshusets jubilæum.

Østergårds shelters skal eftergåes for mangler. Kommunens tilsynsførende for området vil gennemgå dem. Muligvis lavet forkert.

Flagallé. Prisen vil blive forhøjet til 900.- og 1000.-

Kunstgruppen arbejder stadig videre.

5.01 Thomas giver info om div.:

Han har i samråd med Jens (revisor) fremlagt en ny regnskabsmetode. Der er opgjort en ny balance pr. 01.03.14. Endvidere viste han et nyt og mere overskueligt system. Den var vi med på.!

Medlemslister vil blive opdateret og opkrævningsmetoden ændres.

Forsikringer ændres, da vi flere steder er dobbeltforsikrede.

Rengøring Aktivitetshus.

Mulighed for at i samarbejde med Valgmenigheden at afholde et foredrag i Aktivitet-huset med psykolog Bodil Karrelgaard 29.04.14. Det vil vi gerne. 

6.01   Springvand ved David Jensens plads vil blive bragt i orden.                      Udgifter vil blive afholdt af kommunen.

7.01    Guiden. Alt foreløber som planlagt (takket være Elin). Den har samme sideantal som sidste år og udbringslister er udleveret. Et opråb til Idrætsforeningen ” Ingen løse reklamesider i  Guiden”.

8.01  Fastelavnsfest. Borgerforeningen opsætter plakater.                   Menighedsrådet står for arrangementet.

         9.01  Rengøring af aktivitetshus 27.03.14.

        10.01  Oprydning nr. ”40”.

        11.01   08.04.14 hos Børge. Ågade 5.