Annoncer
Kanneshøjvej

Kanneshøjvej 1

Fjellerupguide012.jpg

Huset er bygget i 1904 og om og tilbygget i 1969. Ester Hjorth, har siden 1946 og til ca. år 2000, drevet sin forretning Manufakturhuset . Hun arvede den efter sin moster Karen Marie Jensen. Hun startede forretningen op omkring år 1900 som en filial under en manufaktur i Vivild. Inden den tid havde der i mange år været systue med en ansat direktrice og flere elever. (Se under gamle billeder fra Fjellerup). Det var meningen at Karen Maries søstersøn Johannes Sørensen skulle arve efter Karen Marie, men han omkom ved en ulykke og Ester overtog forretningen. Hun var gift med Jens Hjort. I dag er huset lejet ud til Folkekirkens Nødhjælp.

Kanneshøjvej  2:

Fjellerupguide011.jpg

Huset er bygget i 1875. Der har været drevet købmandsforretning i bygningen indtil 1979. Den første købmand var Frost, se under gamle billeder. Efter ham drev F.W. Skallerup i mange år sin gode solide købmandsforretning, indtil han på grund af alderdom overdrog forretningen til sønnen Holger Skallerup. HS drev købmandsforretningen i mange år, og i starten af 1960erne blev forretningen solgt til Brämer, som efter kort tid nemlig 1963 solgte til Svend Aage Sørensen, som sammen med sin kone Mary drev den videre i en del år, inden de lukkede på grund af konkurrence. Ejendommen blev solgt i 1981 til Karen Juul og Inga Sørensen. De lejede i 1982 et lokale til Post og Telegrafvæsenet og der blev indrettet postkontor og ejendomshandel i bygningen i stedet for. I 2009 købte Jørgen Rene Nygaard ejendommen. Han fældede de 2 store kastanjetræer og huset blev ombygget til 4 ejerlejligheder med adresse til Strandvejen, således adressen på Kanneshøjvej 2 ophører.

Kanneshøjvej 3:

Kanneshoejvej3.jpg

Huset er bygget år 1800. Omkring 1920 boede "Buel-Mari" og Andreas Hjulmand i huset. AH gik som arbejdsmand rundt og savede træ for folk. Han kom altid med en nyfilet sav. Når han blev budt ind til kaffe, havde han den vane at tømme skuffen med pibeudkras, det brugte han som snus. Sigvard, der var svinerøgter på Fjellerup Østergård, var en af de mange, der har boet i huset. En anden var Kristian Sørensen, der solgte sin ejendom på Dyringvejen og købte huset. Han boede her i mange år. Han døde i 1984. Senere overtog Paw Thomsen huset. I dag ejes huset af Birthe og Finn Nielsen. 

Kanneshøjvej 4:

Kanneshoejvej4.jpg

Huset blev bygget i 1910 af Christian Lohmann. Efter ham overtog sønnen Ditlev Alexander huset. Her boede han sammen med Anna, indtil hun døde i 1946. I en høj alder sidst i 1970erne flyttede Ditlev Alexander Lohmand på alderdomshjemmet i Rimsø. Lohmand startede folkedans i Fjellerup og var selv en ivrig danser. Selv på sin 90 års fødselsdag kunne han svinge de unge piger i dansen. Lohmand blev mere end 100 år. På alderdomshjemmet startede han en kortklub. Han gik så meget op i kortspillet, at han knap havde tid til at fejre sin 100 år fødselsdag. I Lohmands tid var huset hvidkalket. Gitte og John Gorecki købte huset i 1982. I dag ejes huset af John Gorecki.

Kanneshøjvej 5

 Kanneshoejvej5.jpg

Her boede i 1920erne en handelsmand Frederik Kristensen. Senere købte gårdejer Jacob Hansen, som ejede Kanneshøjvej 20 huset. Hans mor Stine Hansen flyttede ind i den underste lejlighed og boede her til sin død kort efter 1930. I lejligheden ovenpå boede syerske Jensine Frost. Hun syede for folk ved at gå rundt til folk med sin håndsymaskine. Hun døde i 1980. Jacob Hansen døde i 1940. Herefter solgte hans hustru af 2. ægteskab Charlotte Svantemann gården i nr. 20, som hun gennem nogle år havde drevet ved hjælp af en bestyrer, og flyttede ned på Kanneshøjvej 5. Hun døde i 1978, og sønnen Arne Hansen overtog huset, som han valgte at leje ud. Huset blev senere købt af Johannes Carstensen, han bor endnu i huset. 

Kanneshøjvej 6:

Kanneshoejvej6.jpg

Huset er et gammelt bindingsværkshus, der tidligere hørte under Østergård. Omkring århundredeskiftet boede Marie og Adam Frost Petersen i huset. AFP var ringer og graver ved Fjellerup kirke. Efter dem overtog Sofie og Jens Kristian Hyllested huset. JKH var i flere år daglejer ved Østergård, men arbejdede også hos fisker Peder Hansen. I nogle år arbejdede Jens Kristian som bælgtræder, indtil kirken i 1927 fik elektricitet. Deres søn Annæus overtog huset. Han døde i 1965. I mange år boede enken Ellen Hyllested her sammen med sønnen Henning. Da Ellen døde i 2009 blev huset sat til salg. I 2010 købte Kira Juul Nielsen huset og lagde nyt stråtag på huset. 

Kanneshøjvej 7:

 Kanneshoejvej7.jpg

Huset blev efter 2. verdenskrig bygget af handelsmand Viggo Hougesen med stor hjælp fra karetmager David Jensen. I den periode skar han tørv i mosen. I 1971 solgte han huset til Erik og Karna Aabenhus. I 1982 solgte de til Anni Boje. Huset ejes i dag af Jens Erik Skipper, men er lejet ud. 

Kanneshøjvej 8

 Fjellerupguide010.jpg

Huset er bygget i 1885. I 1910 blev der oprettet telefon i Fjellerup med 10 abonnenter, og Centralen fik til huse her. Den første centralbestyrer var J.P. Pedersen og hans kone Marie. Han var tillige skomagermester og drev en lille butik i den vestlige ende af huset. Samtidig gik han ud som hjemmeslagter. Han solgte til Sørine og Martin Jensen. MJ havde stået i lære hos J.P. Pedersen. Efter Sørines død i 1956 fortsatte Martin med sin forretning og centralen med fremmed arbejdskraft. Han giftede sig senere med Agnete Nielsen. De passede begge forretninger, indtil Martin Jensen døde i 1967. Herefter fortsatte Agnete med centralen, men lukkede skomagerforretningen. Centralen blev nedlagt og automatiseret i 1972. Herefter blev lokalerne lejet ud til Fjellerup Sparekasse til1977. I dag bor Ingelise og Ralf Søvik i huset. 

se også tekst fra gamle gravsteder

Kanneshøjvej  9:

Fjellerupguide006.jpg 

Huset er bygget 1896 og var omkring år 1900 beboet af skræddermester J. Danielsen, som var gift med Kirstine. De drev skrædderiet sammen med sønnen Rasmus og havde tillige god hjælp af datteren Marie. Andre ejere har været Martha og August Kahr. Deres datter Erna startede omkring 1963 en frisørsalon på loftet.I 19772 købte Rasmus Peder Pedersen huset. Huset ejes i dag af Søren Åbenhus og Majken Madsen.     

Kanneshøjvej 10:

Kanneshoejvej10.jpg

I starten af 1900-tallet blev huset beboet af vejmand Carl Hansen og Marie. Mange år før gaderne blev asfalteret, kørte han som kommunal ansat vejmand rundt med sin trillebør og lappede huller og fjernede hestepærer og koklatter fra vejen. Carl Hansen døde i 1950. Huset blev herefter overtaget af fiskehandler Tage Jensen og hans kone Dora. Han dør i 1979, Dora bliver boende i huset til sin død sidst i 1997. Huset bliver herefter solgt til Eva Clausen, som senere sælger huset til nuværende ejer Lars Gøricke. 

Kanneshøjvej 11:

Kanneshoejvej11.jpg

Huset ligger bag nr. 9. Førhen boede Trine og Søren Haumann her. Han var daglejer på Østergård, men på sine gamle dage snittede han bødenåle til fiskerne. Britha og Anders Skipper drev i flere år vognmandsforretning herfra. Siden købte Anne Nielsen huset. Hun overlod det til sin søn og svigerdatter Inger og Hans Vindolf Nielsen. De boede i Assentoft og brugte huset som fritidshus. Hans V. Nielsen var den sidste bestyrer på Fjellerup Mejeri. I dag bor Torben Mygind i huset. 

Kanneshøjvej 12:

 Kanneshoejvej12.jpg

Ejendommen var oprindelig en rød 4-længet gård tæt bevokset med vinranker. Omkring 1875 køber John Pedersen gården. Da han dør 1879, fortsætter hans kone Mette Kirstine Pedersen med at drive gården I 1888 bygger hun en ny ejendom ved siden af og udlejer ejendommen til Else-Marie og Niels Laursen. Da Mette Kirstine dør i 1892, køber lejerne ejendommen. Efter dem overtog Marie og Marius Laursen gården. I 1934 blev det efterhånden gamle og forfaldne stuehus revet ned, og det nuværende blev opført. Sønnen Folmer Laursen overtog gården og boede der sammen med faderen, indtil Marius Laursen døde i 1951 I 2000 døde Folmer Laursen, og nevøen Benno Laursen overtog gården. Han rev de faldefærdige staldbygningerne ned og byggede en ny garage. Ejendommen blev sat til salg og Sanni Juul Hellmann og Michael Juul købte ejendommen.

Kanneshøjvej 14

Kanneshoejvej14.jpg 

Huset er bygget i 1888 og er en mindre landejendom ejet af Karoline og Peter John Petersen. Han var samtidig bestyrer for Fjellerup Sparekasse, som blev oprettet den 18. okt. 1906. Forretningen foregik i starten i deres dagligstue. Men senere blev der bygget til ejendommen, således Sparekassen fik selvstændigt lokale og venteværelse. Peter John døde i 1955, og ejendommen blev overtaget af barnebarnet Peter John Pedersen. 

Kanneshøjvej 15

Kanneshoejvej15.jpg

Huset har 2 lejligheder. Førhen boede der en slagter Kristian Jensen med tilnavnet hundeslagteren. Huset blev senere købt af bødker Karl Kristensen. Da han døde blev huset solgt til fhv. gdr. Martha og Niels Hougesen. Senere købte Aksel Sloth fra Tustrup det. Han udlejede den anden lejlighed til Johanne Sørensen, enke efter rutebilejer Kristian Sørensen. I dag ejes huset af Lars Hougård. 

Kanneshøjvej 16:

 Kanneshoejvej16.jpg

Den 12. januar 1916 besluttede et nedsat udvalg, at der skulle foretages en husindsamling med henblik på at få bygget et Missionshus i Fjellerup. Grunden var ejet af kammerherre Chr. Iuel og frue, men de skænkede grunden til missionshuset. Indsamlingen gik så godt, at der kun var en restgæld på 952 kr., da Missionshuset blev indviet den 13. september 1917. Der bev antaget en værtinde til at passe huset Den første var Stine Aabenhus. Det var et stort arbejde at rengøre huset, hvor der ofte blev slæbt sand ind fra de plørede veje. Desuden blev lokalet opvarmet med kakkelovne, hvor der blev fyret med tørv. Indtil 1927 blev lokalerne oplyst med petroleumslamper.I 1927 blev der installeret elektrisk lys i huset, og i 1930 måtte man lægge nyt tag på, da det gamle tag var utæt. Huset har været hjemsted for adskillige møder med stor tilslutning. Til juletræsfesterne var der så stor tilslutning, at festen måtte afvikles af fire gange.  Under besættelsen samledes man til alsang, indtil huset i 1944 blev beslaglagt af tyskerne. Da det i 1945 igen blev frigivet, var det nødvendigt med store reparationer og grundig rengøring, inden det atter kunne tages i brug.

I 1977 blev der foretaget en omfattende restaurering. En stor del af de 80.000 kr., som restaureringen kostede, blev givet af huset venner. juni 2005 valgte man at nedlægge Indre Mission i Fjellerup og valgmenigheden overtog aktiviteterne, men huset var stadig ejet af Indre Mission, og d.6/1-2014 blev Indre Mission igen startet op og en bestyrelse blev valgt og der har derefter været et månedligt forkyndende møde, samt få andre arrangementer.”

Kanneshøjvej  17:

Fjellerupguide004.jpg

Huset blev bygget i 1875 og var indrettet som skotøjsforretning med værksted. Jensine og Mourits Anthonsen beboede ejendommen indtil 1926, hvor de flyttede til Bygaden 13.  

Kanneshøjvej 18

Kanneshoejvej18.jpg

Et gammelt bindingsværkshus, der tidligere var under Østergård. Huset blev ved århundredeskiftet beboet af en gammel kone Kristiane Pot. Huset blev solgt til bager Hansen, der arbejdede som daglejer på Østergård. Bager Hansen flyttede til Løgholmgård og solgte huset til Anna og Valdemar Gissel. Efter Valdemar Gissels død boede enken Anna Gissel i huset indtil 1971. Det blev overdraget til arvingerne,  inden det i 1977 blev solgt til Sonja og Andy Most. De solgte i 1988 til Anna Marie Pedersen. Helle Mondrup som bor i huset i dag købte det i 1995.

Kanneshøjvej 20:

 Kanneshoejvej20.jpg

Gården blev bygget i 1912, og er tidligere ejet af Jacob Hansen, som drev gården i mange år. Først sammen med sin 1. kone Krestine og siden sammen med Charlotte. Da Jacob Hansen døde i 1943, fortsatte Charlotte driften sammen med en forpagter, indtil hun ældre og svagelig solgte den til Søren Krause Therkildsen. Han var ejendomsmægler, han nedlagde landbruget og bortforpagtede jorden.

I 1964 nedbrændte avlsbygningerne, de blev genopbygget som et grisehus, som senere blev indrettet til værksted for sønnen Jørn Krause Therkildsen, der var uddannet snedker og tømrer. I dag driver Jørn Krause fortsat tømrervirksomhed fra gården. Fra 2006 i samarbejde med sønnen Mads. 

Kanneshøjvej 21:

Kanneshoejvej21.jpg 

Her boede længst tilbage Nicoline og Rasmus Basballe. De flyttede hertil i 1907. Han arbejdede som landpost og i sin 29 årige lange karriere havde han ikke en eneste sygedag. Datteren Martha overtog huset efter deres død. Senere blev huset købt af forhenværende gårdejer Kristian Therkildsen fra Lystrup. Da han døde, blev huset købt af Nanna Jensen og Kurt Juul Petersen. I dag ejes huset af Klaus Friis. 

Kanneshøjvej 23 

Fjellerupguide003.jpg

Huset er bygget i 1915. De første beboere var Martine og Alfred Frederiksen. Han var skræddermester og havde forretning indtil sin død i 1950. Herefter boede hans kone Martine i huset i mange år, inden hun solgte til Kristian og Marie Olsen.

Kanneshøjvej 24

Kanneshoejvej24.jpg

Huset var længe i Skipperfamiliens eje. Længst tilbage boede Cecilie Skipper i huset.  Hun var farmor til Richard Skipper, der igennem mange år boede i huset. 

Kanneshøjvej 25:

 Kanneshoejvej25.jpg

Som omtalt byggede Jens Skipper dette stuehus i 1917. Herfra drev han landbrug og vognmandsforretning. Vognmandskørslen foregik med hestekøretøj. Jens Skipper nåede dog at anskaffe sig både en lastbil og en lillebil til forretningen. Han opsplittede sin forretning til sønnerne. Anders Skipper overtog lastbilforretningen, mens tvillingebroderen Niels overtog lillebilforretningen. Ejner Skipper fik den gamle gård, som Jens og Mette Skipper tidligere selv havde beboet. Datteren Helga overtog huset. Hun giftede sig senere med vognmand Arvid Lohmann, således der fortsat blev drevet vognmandsforretning fra stedet. 

Kanneshøjvej 26:

 Kanneshoejvej26.jpg

Huset er opført år 1900. Johannes Åbenhus beretter, at han fra sin tidlige barndom kan huske, at enken Anne Marie Møller havde indrettet "Pogeskole" i en af stuerne. Hun havde ingen uddannelse, men hos hende kunne børnene lære lidt om at læse og skrive, inden de skulle starte i den rigtige skole. Huset blev i senere købt af Aage Hansens forældre, der havde solgt Højgård i Tranehuse. Efter deres død overtog murer Aage Hansen huset.han havde startet cementstøberi i bygningerne overfor. I dag ejes huset af Inge Sørensen. 

Kanneshøjvej 28:

 Kanneshoejvej28.jpg kanneshøjvej 28a.JPG

Oprindelig lå her en gård som i 1916 blev bygget af Sine og Mads Rasmussen. Mads Rasmussen havde været bestyrer på Fjellerup Møllegård i dag kaldet Lunøegården. Mens han bestyrede Møllegården blev landbruget på ejendommen nedlagt, og Mads forpagtede jorden. Samtidig købte han 2 mindre ejendomme på Kanneshøjvej. Han rev de 2 ejendomme ned og opførte en helt ny gård. For at få tilladelse til at nedrive 2 ejendomme, måtte han udstykke jord til en ejendom tæt på Dyringvejen. Den ligger i dag hen som en ruin. Gården på Kanneshøjvej drev han sammen med sine sønner Søren Peter og Henrik Rasmussen til sin død i 1956. Henrik og Søren Peter drev gården videre. I oktober 1983 nedbrændte avlsbygningerne. De blev dog genopbygget men kun til få ungkreaturer, ellers blev jorden drevet, således avlen blev videresolgt. Lunøegårdens jord er i dag forpagtet af Freddy Juul Nielsen. Resten af markjorden blev forpagtet til Ole Møller på Vestergård. I stuehuset boede Henrik Rasmussen. Da Henrik døde i 2010 blev huset købt af  Jens Erik Pedersen. Han rev gården ned og byggede et helt nyt hus på grunden i 2011. 

Kanneshøjvej 29:

 Kanneshoejvej29.jpg

En gammel bindingsværksgård som landmand og vognmand Jens Skipper købte i 1906. I 1917 byggede han et nyt stuehus ved siden af den gamle gård og benyttede herefter gården til beboelse for de folk, han havde ansat. Udbygningerne brændte i 1941, men de blev hurtigt genopbygget i sin nuværende udseende. 1947 købte sønnen og svigerdatteren Ejner og Gerda Skipper ejendommen. Ejner fortsatte med at drive landbrug og vognmandskørsel fra ejendommen. Det foregik med hestekøretøj, indtil han i slutningen af 1950erne fik anskaffet en traktor. Midt i 1950erne blev en del af jorden plantet til med nåletræer. Meget af markjorden blev bort forpagtet og der blev anlagt en grusgrav bag ved ejendommen, heraf "Bjerget". Ejner Skipper døde i 2006 og gården er nu solgt.   

Kanneshøjvej 32:

Kanneshoejvej32.jpg

Ejendommen blev tidligere kaldet Prydsesminde og var ejet af Niels Jacobsen, som i 1886 overlod gården til sin datter og svigersøn Hanne og Hans Peter Sørensen.   De drev gården indtil 1927, hvor sønnen Poul Sørensen overtog gården. Han drev gården indtil 1948. Hans enke Ida Sørensen drev i en årrække gården videre. I nogle år boede Lis (datter af Ida og Poul Sørensen) og Johan Gorecki til leje. Jorden blev solgt fra dels til Vestergård og i 1960erne til Hestehaven Camping. Plesner på Fælledvejen købte engjorden. I 1983 købte Marianne Abell sammen med 2 andre ejendommen af Kim Landsholt. Allerede året efter ophævedes det mindre kollektiv og Marianne Abell overtog gården alene. Den vestligste længe havde i lang tid stået ubrugt og forfaldt og Marianne Abell lod den vælte i 1988. I 2005 solgte Marianne Abell til V. Gilling og T. Sørensen. De restaurerede laden og indrettede den som Kunstbutik med udstilling af keramik og skulpturer. I 2011 lukkede kunstbutikken og huset er sat til salg.  

Kanneshøjvej 33:

Kanneshoejvej33.jpg

Huset har tidligere været en 3-længet landbrugsejendom. I starten af 1900-tallet boede der en ved navn Møller, som havde en ko. Koen græssede på byjorden. Byen ejede lidt jord forskellige steder. Her fik Møller lov til at lade sin ko græsse. Han fik tilnavnet "Løjtnant Møller", fordi han havde til opgave at tænde byens 3 petroleumslygtestandere. I 1940erne boede Jens Christoffersen her. I 1950erne var huset ejet af Skiffard, der kørte med dagbladet Djursland. Senere købte Sigvard og Anne Petersen huset. Sigvard døde i 1974, og Anne boede i huset indtil sin død, hvorefter sønnen Kristian Petersen/Slubberten overtog huset. I 2012 solgte Kristian Petersen til jette Munk Thomasen.

Kanneshøjvej 35:

Kanneshoejvej35.jpg

Huset blev bygget som forsamlingshus i 1896. Fjellerups borgere tegnede aktier for 10 kr. pr. stk. I mange år var det byens samlingssted til såvel fester, foredrag, møder, søndagsskole og juletræsfest for børn. I 1948 var der ikke længere brug for forsamlingshuset, og det blev nu indrettet til Vandrerhjem. Efter ca. 3 år blev det dog solgt til privat bolig, og ejeren indrettede cykelværksted. Mekaniker Bent Andersen boede længe i huset. Han døde i 2008, og huset er netop sat til salg.   

Kanneshøjvej 36:

Kanneshoejvej36.jpg

Huset blev bygget omkring 1940 af Magda og Anker Sørensen. Han havde flere tillidshverv i byen. I flere år var han kasserer for Fjellerup Sygekasse. Desuden var han en del år medlem af sognerådet. Omkring 1970 flyttede familien til Århus, og Ruth og Søren Kæmpe købte huset. SK arbejdede i Meilgaard Skov, indtil han på grund af svigtende helbred måtte opgive arbejdet. Søren Kæmpe døde i 1986. Ruth Kæmpe solgte senere huset og flyttede ned i Gartnerengen. I dag ejes huset af Peter Bjerregaard. 

Kanneshøjvej 37:

Kanneshoejvej37.jpg

Et nyere hus som blev bygget af fhv. skoleinspektør J.J.R. Kahr. Han er født på Stenvad Hede og bror til tidligere omtalte August Kahr. J.J.R. Kahr døde i 1957, men hans hustru boede i huset til sin død i 1970. Huset blev solgt til fhv. lærer ved Hedegårds Skole H. Dalsgaard. Han døde i 1976. Huset blev da overtaget af Lis og Johan Gorekci. De solgte huset og flyttede til Grenå. I dag bor Freud-Magnus i huset.     

Kanneshøjvej 38:

 Kanneshoejvej38.jpg

Et ældre tidligere gult hus, der oprindeligt hørte under Vestergård. Huset blev bygget til Mine og Bernt Sørensen i 1904. De havde afstået Vestergård til nevøen Hans Bernt Sørensen. Efter Bernt Sørensens død i 1936 blev huset udlejet til Jensine og Jens Jensen kaldet Jens Røgter. Han arbejdede som chauffør både med rutebilkørsel og med anden form for kørsel. I 1950 blev huset solgt til Edith og Søren Juul Nielsen, der nogen tid havde boet til leje hos Valdemar Fog. Juul Nielsen drev i mange år vognmandsforretning på stedet. Men på grund af sygdom afstod han i 1970 forretningen til sønnen Freddy Juul Nielsen. Søren Juul Nielsen døde i 1993. Edith blev boende, indtil hun i 1999 solgte huset til Jørgen Rasmussen og flyttede ned i Gartnerengen. Edith Juul døde i 2006. Jørgen Rasmussen har siden restaureret huset og malet det hvidt.  

Kanneshøjvej 39:

Kanneshoejvej39.jpg

Et idyllisk lille hus med små ruder. Huset er nok et af Fjellerups ældste huse. På et tidspunkt har det lille hus skulle give plads til 2 familier med børn. Omkring 1920 boede Marie og Thorvald Aabenhus i huset. Senere boede daglejer på Østergård Søren Mikkelsen i huset med sin familie. Omkring 1930 boede Jens Kanne Jensen i huset. Efter hans død overtog datteren Thea Haumann og svigersønnen Anton Haumann huset. De skænkede "Jens Kanneshøj" til byen. Mange familier har gennem tiderne boet i huset blandt andre Margrethe Spens. I dag ejes huset af Sune Erbs.

Kanneshøjvej 40

Kanneshoejvej40.jpg

 

Her ligger det tidligere Andelsfrysehus. Huset, der er bygget i 1905, var udstyret med en kæmpestor kummefryser, hvori der var indrettet et antal bokse. Man kunne så leje ½ - 1 eller flere bokse alt efter behov. Frysehuset er i dag nedlagt, da så godt som alle hjem selv ejer en hjemmefryser. Huset ejes af elektriker Chr. Olesen og er udlejet til Annette Sommer .  Huset blev i 2010 købt af Fjellerup Borgerforening. 

Kanneshøjvej 41:

Kanneshoejvej41.jpg

Denne ejendom tilhørte ca. 1920 Ole Klausen. Han solgte den til Anna og Valdemar Fog. De drev gården indtil 1953, hvor de overdrog den til deres søn og svigerdatter, Orla og Gerda Fog. Efter at have dyrket jorden i nogle år forpagtede Orla Fog jorden bort, og han fik arbejde som pedel på Kristent Skole - og Kursuscenter. I dag ejes gården af Lise Dürr og Ole Christensen.

Kanneshøjvej 42:

Kanneshoejvej42.jpg

Vestergård er en af de største gårde i Fjellerup. Den tilhørte tidligere Mine og Bernt Sørensen. Bernt Sørensen var i flere år sognefoged i Fjellerup. Da de var barnløse, overdrog de gården til nevøen Hans Bernt Sørensen. Han drev gården i mange år. Da han døde i 1963, overgik gården til datteren og svigersønnen Ebba og Leif Andersen. De drev gården frem til 1984, hvor de solgte til Ole Møller Jensen. Meget af jorden er i dag solgt fra og udstykket til sommerhuse. Foruden at drive landbrug sælger Ole Møller trailere og forskellige andre produkter.  

 

Kanneshøjvej 43:

 Kanneshoejvej43_luft.jpg

Denne ejendom tilhørte ca. 1920 Søren Terkildsen. I 1925 overtog Bertha og Marius Terkildsen gården. Efter 2. verdenskrig solgte de den til Valdemar Fog, og de blev derefter forpagtere af Fjellerup Præstegård. Efter nogle år solgte Valdemar Fog gården til Mårup, der få år senere solgte den videre til kapelmester Lavard Friisholm. Han solgte den i 1975 til Kristent Skole - og Kursuscenter. I dag, hvor der drives efterskole, er der fortaget mange ændringer, og det er vanskeligt at få øje på den gamle gård. Der er nu bygget tidssvarende undervisningslokaler, idrætshal, kantine og administrationsbygning. Skolen har i dag plads til 110 elever og er et godt aktiv for Fjellerup.

Kanneshøjvej 48

Kanneshoejvej50.jpg 

Huset blev bygget i 1946 til Laura Skipper enke efter Valdemar Skipper fra Hesselholm i Hegedal. Da Laura Skipper døde i 1951 overtog hendes bror fhv. mejeribestyrer Jens Lyndrup huset (se 2008). Efter hans død i 1964 blev huset solgt til et ægtepar fra København Rosa og Sofus Sørensen. Huset er siden solgt flere gange. I dag ejes huset af Henning Andersen og Anette Holst. De har foretaget en gennemgribende restaurering af huset. 

 Kanneshøjvej 52 

Kanneshoejvej52.jpg

Huset blev i 1954 bygget af Johanne og Kristian Sørensen. Fra 1948 drev han busruten Fjellerup-Ryumgård-Århus. Kristian døde i 1957, og ruten blev først overtaget af Chr. Outzen, der også drev ruten Randers-Fjellerup-Grenå, og senere af De grå Busser. Johanne boede flere år i huset og havde garagen udlejet til De grå Busser. Hun solgte huset omkring 1965 til kommunen. Ejendommen blev brugt som tjenestebolig, først af lærer Svend Åge Mathiesen, der var ansat på Fjellerup Skole, SÅM boede her til 1972, herefter lærer Fritjof Fog, der var ansat ved Ørum Forbundsskole. Ejendommen blev senere overtaget af Djurslands Efterskole, som anvender huset som tjenestebolig. I dag bor Jeanette Olsen i huset.

Kanneshøjvej 60:

 Kanneshoejvej60.jpg

Bygningen har tidligere heddet Fjellerup Cementstøberi. Henning Bo Petersen havde tidligere ejet et cementstøberi på Kanneshøjvej 31. Da bygningerne på denne adresse blev for små, flyttede han det hele til Kanneshøjvej 60. Foruden cementstøberi blev det nogle år senere udvidet til også at omfatte snedker - og tømrerværksted.  I slutningen af 60erne begyndte HBP at bygge huse, deraf navnet Fjellerup Huse. I starten af 70erne var der knyttet 30-35 medarbejdere til virksomheden. Men da krisen indenfor byggeindustrien indtraf, og alting efterhånden blev fremstillet på specialværksteder, blev medarbejderstaben indskrænket. Der blev dog stadig bygget huse og ejendomme i oplandet, især på Randers egnen. Desuden blev der i 1973 indrettet butik, kaldet Fjellerup Byggemarked.  I 80erne lukkede cementstøberiet, og i dag drives Fjellerup Byggemarked af sønnen Lars Bo Pedersen.

 

Til toppen