Referat fra generalforsamling torsdag den 25. november 2021

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Claus Løvbo, som dirigent. Vedtages

            CL bekræfter, at generalforsamling er indkaldt rettidigt.

 1. Formandens beretning

Anders Enggaard takker for fremmødet,

Generalforsamling 2020 blev aflyst pga. pandemi situationen i Danmark.

Bestyrelsen besluttede, at tage et år ekstra i bestyrelsen, uden valghandling. En praksis som mange foreninger brugte pga. restriktionerne.

Formandens beretning blev lagt ud digitalt.

I året 2021 er der gennemført de aktiviteter, som har været muligt med hensyntagen til efterlevelse af restriktionskrav og anbefalinger generelt.

Ren dag:

Afviklet i april måned, og alle byens pladser blev trimmet, som det er vanligt.

Befrielsesdagen 4. maj – Her var borgmester Jan Pedersen gæstetaler, en hyggelig mindedag.

AE benytter lejligheden til, at takke Jan Pedersen for indsatsen gennem 12 år, som slutter til januar. Ny borgmester bliver Kasper Bjerregaard.

Fjellerups lokale kommunalpolitiker Aleksander Myrhøj ønskes tillykke med formandsposten.

            Cykelture er gennemført hen over sommeren

Årets sidste bagagerums marked blev gennemført i starten af august

Fyraftenmøde: Arrangement tænkt som tak for indsats til alle frivillige borgere og            foreninger i byen, blev gennemført den 3. fredag i september

Team fællesspisning kom ligeledes i gang igen efter sommeren. Med samme store succes som tidligere

Juletræet tændes planmæssigt den 28. november, med forudgående gudstjeneste og Lucia optog i Fjellerup Kirke.

Træet skænkes i år af Ole Dahlerup, Fjellerup

Tennisanlæg: Der blev sidste år taget initiativ til fornyelse af tennisanlægget, ved etablering af en padlebane på den ene af tennisbanerne Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Fjellerup Idrætsforening. Ansøgninger til fonde, kommunale puljer og tilkendegivelse fra flere grundejerforeninger m.v. er på plads.

Ansøgning om landzonetilladelse afgøres endeligt af teknisk udvalg i ugen op til jul.

Flagalle: Tak til alle de frivillige som udfører opgaven. Det er som en lille gruppe af byens frivillige borgere som gør en flot indsats, og ekstra hænder til at dele opgaven med vil altid være velkomment.

Fjellerup Østergård: Tirsdagsklubben udfører hvert år pleje af området, og stedet er i flere omgangen tilført faciliteter til stor glæde for gæster.

Desværre er en række legeredskaber blevet kasseret af myndighederne i efteråret, på trods af, at Tirsdagsklubben har plejet og med støtte fra Seje Sild renoveret på disse, og redskaberne er nu nedtaget og fjernet.

Et eksempel på, at byen stilles mange faciliteter til rådighed via puljer og fonde, men at der ofte ikke følger driftsmidler med til vedligehold.

Borgerforeningen har været særligt opmærksomme på problemer som disse de seneste år, og derfor er det vigtigt fremadrettet, at have fokus på, om der følger driftsmidler med, når vi påtager os en opgave/ejerskab.

Kommuneplan: Bestyrelsen indsender flittigt høringssvar når forhold af væsentlig interesse for Fjellerup er i proces. Senest ift. solcelleanlæg, og udstykning af store sommerhuse. Alle høringssvar er udsendt digitalt.

Bestyrelsen har indsendt forslag om etablering af El-ladestander, med afslag. Tanken/ønsket lever dog videre i andre måder at søge midler og godkendelser. Der vil løbende blive informeret herom.

Skolestruktur: Overbygningen på Ørum skole blev nedlukket og eftervirkningerne heraf blev etablering af en friskole i Ørum. Efterfølgende er Ørum skole nu nedlukket og alle elever overført til Glesborg, med en overbygning. En god løsning med én samlet skole for Midt, MEN resultatet er, at nu har MIDT 3 skoler med overbygning.

Projekt Fjellerup Strandliv: Thomasminde fik i foråret/sommeren liv gennem lokale initiativtagere. Der var stor politisk bevågenhed og kombineret med, at Strandkroen fik ny ejer, er tiltagene omkring Fjellerup Strandliv genrejst. Det betyder, at den dispensation fra strandbeskyttelseslinien som Norddjurs kommune fik tildelt som 1 ud af 10 kommuner på landplan, nu arbejder videre gennem en nedsat Styregruppen. Peter Westrup deltager i styregruppen som repræsentant for Borgerforeningen.

Ny asfalt: Kommune har i efteråret lagt nyt asfalt – primært på vejene omkring stranden samt Nordkystvejen/Kastbjergvej.

Bestyrelsen: Henry Tronborg meddelte op til generalforsamlingen 2019, at han ikke ønskede genvalg, når vi nåede generalforsamlingen 2020. Da alt blev aflyst i 2020, blev ønsket om udtrædelsen først iværksat dette efterår. Tak til Henry for 5 års arbejde i bestyrelsen, og velkommen til 1. suppleant Lis Klysner.

Indkomne forslag: Der er modtaget 2 forslag til generalforsamlingen

 1. forslag fra bestyrelsen, som foreslår en vedtægtsændring.
 2. forslag fra en række borgere, som omhandler ønsket om en helårs badebro.

Punkterne behandles under punktet på dagordenen.

Spørgsmål til formandens beretning:

Projekt Fjellerup Strandliv – Hvad indeholder projektet og hvor langt er det?

PW oplyser at der har været afholdt 4 styregruppemøder, og der arbejdes i 2 etaper. Forstået således, at de oprindelige planer fra 2015, hvor der foreligger 4 nedslagspunkter på kystlinien fra møllebækken til Thomasminde, og at disse tiltag kombineres med planer fra nu ejer af Strandkroen. Seriøse planer som omhandler en totalt renovering af Strandkroen og flere turistmæssige forhold hertil, Blå Flag stationen, Fjordcentret, forbedret badebro måske yderligere bro ved Thomasminde.

Der er tilføjet mange gode ideer til de allerede kendte nedslagspunkter, og der er stærke intentioner om, at holde byens/strandens beboere orienteret om tiltagene løbende i processen

Legeredskaber Fjellerup Østergård: Tirsdagsklubben modtog en sikkerhedsmæssig bekymring fra myndighederne, hvorfor de blev fjernet, som omtalt. Kommunen vil udvide  Shelterpladsen, og musikinstrumenterne vil fortsat være at finde i området.

El-ladestandere: Ejeren af Strandvejen 15, (den gamle tankstation) foreslår en placering af standere på pladsen, hvis en ny ansøgning hertil bliver aktuel.

Tages med i ansøgningen.

Formandens beretning godkendes

 1. Kassererens beretning

CL bekræfter at årets regnskab er revideret og godkendt.

Kassereren oplyser, at året 2021 ikke har givet de store udsving.

Der er dog en stigning i kontingenter g for tennisbanerne, efter et sammenligneligt 2020 med Corona restriktioner.

På udgiftssiden nævnes, at Infostanderne har fået nyt ”tag” og er renoveret. Ligeledes er Infohytten blevet malet og shinet op.

Året giver totalt et lille underskud.

Formuen ligger fortsat omkring kr. 200.000,-.

Regnskabet godkendt

 1. Valg af bestyrelse

På valg er:

Flemming Monsrud

Peter Westrup

Lis Klysner

Alle modtager genvalg. Genvalg godkendes

 1. Valg af suppleanter
  1. suppleant Lis Klysner, nu indtrådt i bestyrelsen
  2. suppleant Inger Udsen, fraflyttet

Per Laursen, Strandvejen 50 foreslås, der kommer ikke flere forslag.

Generalforsamlingen beslutter, at gennemføre med 1 suppleant , og så find en ekstra til næste år.

Per Laursen er valgt

 1. Valg af revisor

Nuværende revisor Jens Nørlem, modtager genvalg.

Jens Nørlem genvælges

 1. Valg af revisorsuppleant

Nuværende revisorsuppleant Randi Røder, modtager genvalg.

Randi Røder genvælges

 1. Godkendelse af kontingent

Nuværende kontingent kr. 100,- for husstand og kr. 50,- for enlige, foreslås uændret for 2022.

Godkendes

 1. Indkomne forslag